Irányelvek

Bevezető

Azzal, hogy Ön belép a novakhunor.hu vagy drnovakhunor.hu valamely oldalára, cikkébe, aloldalára, Ön automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált külön, ha fizetős szolgáltatást nem vesz igénybe. Ha ezt a tájékoztatót el sem olvasta, a honlap használatával, megnyitásával az alábbi feltételeket szintén maradéktalanul elfogadja.

Tartalom felhasználás

Az oldalon található képek, videók, cikkek vagy bármilyen egyéb tartalom átvétele, írások 3 mondatnál hosszabban történő idézése tilos, csak a szerző írásos, emailben történő engedélyével lehetséges. Ez alól kivételt képez a magáncélú felhasználás, amikor valaki magánszemélyként, közösségi oldalon, e-mailben, vagy akár nyomtatott formában megosztja a tartalmat ismerőseivel. Magáncélú megosztáskor 1500 karakterig (szóközökkel együtt) idézhető a tartalom.

Három mondat, vagy annál rövidebb idézés forrásmegjelöléssel lehetséges. Az illetéktelen felhasználás büntető- és polgári jogi következményekkel, kártérítési igénnyel jár! Ha konkrét kérdése, kérése vagy panasza van, írjon az info@novakhunor.hu címre!

Adatkezelési tájékoztató
(regisztráció, hírlevél, statisztikai adatok)

Az oldal a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének kódexét teljes egészében elfogadja.

Az adatkezelő

Dr. Novák Hunor EV

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 85.

Adószám: 68146054-1-33

info@novakhunor.hu

Az Adatkezelő a hírlevelek üzemeltetését, az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, a feliratkozók tájékoztatását és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a betegtájékoztatás, egészségügyi információk terjesztése, továbbá marketing, akár emaileken keresztül.

Az adatkezelés jogalapja:

Az emailekre történő feliratkozás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, az adatkezelési jogalap az Infotv. 5.§ (1) bek. a) része, valamint (Art. 6 GDPR (1) b) alapján valósul meg. Továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Ptk. (2013. évi V. törvény), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásaiból fakadóan kerül sor az adatkezelésre, ezek képezik a jogalapot.

18 éven aluliak kizárólag törvényes képviselők (például szülők) hozzájárulását követően adhatják meg adataikat. 18 éven aluliak számára a honlap használatát nem ajánljuk, az kizárólag felnőttek számára készült. Az oldalon minden olyan magatartás, megnyilvánulás tilos, ami magyar vagy EU-s törvénybe, jogszabályba ütközik. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu jogosult a felhasználók adatait, hozzászólásait törölni, a felhasználási feltételeket és jogszabályokat megsértő felhasználót törölni és kitiltani.

A kezelt adatok köre:

Név, email cím.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a leiratkozásig, adatok törlésének kéréséig tart. A tényleges törlés a kéréstől számított 25 munkanap, amelynek során az oldalon tárolt összes adat kivétel nélkül törlésre kerül az Adatkezelőnél, azonban ezeket rendőrségi, bűnügyi vagy jogi eljárás esetében köteles megőrizni. A személyes adatok kezeléséről az info@novakhunor.hu címen tájékoztatást kérhetnek az érintettek, amely kérés akkor tekinthető jogilag hitelesnek, ha az alapján beazonosítható a kérelmező fél, és a regisztrációval együtt megadott emailcímről érkezik a kérés, kérelem. Az adatok törlésének határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, vagy a regisztráció törléséig, továbbá visszavonásig. A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a megküldött hírlevélben található linkre kattintva lehet kérni, kérelmezni. Minden hírlevél alján leiratkozási link található.

Adatfeldolgozó igénybevételéről:

A személyes adatok tárolása a listamester.hu-n valósul meg, mely a novakhunor.hu hírlevélküldő rendszerének feliratkozó paneljének valamint a hírlevelek kiküldését végrehajtó rendszer tulajdonosa. A www.listamester.hu-n további információk találhatók az adatok kezeléséről.

A személyes adatok felhasználása a célnak megfelelően történhet, az adatvédelmi elveknek és jogszabályoknak megfelelően kezelve, az adatkezelőn és az adatfeldolgozón kívül harmadik félnek semmilyen személyes adat nem kerül átadásra.

Egyes esetekben (bírósági felszólítás, rendőrségi ügy, jogi procedúra, jogsértés vagy annak alapos gyanúja esetén az érintett fél adatait a novakhunor.hu vagy drnovakhunor.hu továbbadhatja harmadik személy számára.

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu a felhasználók, látogatók bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt részletes, érthető és figyelemfelkeltő figyelmeztetést tesz közzé, amiben tájékoztatja a felhasználót az adatkezelés céljáról, módjáról, elveiről és szabályairól. Azokban az esetekben, amikor ez nem szükséges, felhívjuk a figyelmet az adatszolgáltatás önkéntes mivoltára.  Az azonosító, név, e-mail cím, dátum, időpont adatokat kezeljük a hírlevélküldő rendszerben, ami a listamester.hu motorján keresztül működik, az adatkezelési elveik szerint.

Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) bejelentésre került, regisztrálva lett. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-szám: NAIH-88615/2015.

A beérkező adatokat az adatkezelő nem módosítja és nem ellenőrzi, az adatok valódiságáért, megfelelő mivoltáért az adatot megadó személy tartozik felelősséggel. Bármely adat  - beleértve az emailcím megadását is - megadásával a megadó fél felelősséget vállal azért, hogy az emailcímmel egyedül ő rendelkezik és veszi igénybe a szolgáltatást. A regisztrációval, az ezzel kapcsolatos felhasználóval történő belépés és minden egyéb művelet kapcsán mindennemű felelősség a regisztráló felet illeti, terheli. Az adatok kezelése és megszerzése csak törvényes, tisztességes módon történhet, felhasználásuk és tárolásuk a törvénynek mindenben megfelelően kell történjen.  Az adatok és tárolási céljuk arányosak, a célon túlmenően nem terjedhetnek indokolatlanul sem túl. Megakadályozandó az adatok szándékos vagy véletlen sérülését, módosítását, megsemmisülését, az azokkal való visszaélést és jogtalan hozzáférést, adatváltoztatást, biztonsági intézkedésekkel szükséges tenni a személyes adatok védelme, továbbá biztonsága érdekében. 

A személyes adat az érintett kérésére zárolható, illetve akkor is, ha feltételezhető, hogy az adatok módosítása vagy törlése sértené a törvényt vagy az érintett érdekét, jogait. Az adatok módosításáról, zárolásáról vagy törléséről értesítendő a felhasználó és mindaz, aki adatait esetlegesen megkapta.

Az adatkezelés módja

Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

a. az Adatkezelő;

b. az Adatkezelő munktarásai;

c. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;

d. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

Érintett jogai - tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

Az Érintett

a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b. kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

d. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;

e. bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

f. a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot törölni kell, ha

a. a kezelése jogellenes;

b. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d. az adatkezelés célja megszűnt;

e. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Jogorvoslat

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

A tevékenységre vonatkozó főbb irányadó jogszabályok:

a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://www.novakhunor.hu/ weboldalon történik.

Statisztikai, nem személyes adatok:

Statisztikai, nem személyes jellegű adatok kezelésére jogosult a novakhunor.hu weboldal üzemeltetője:

Promocio (UK) Ltd. Magyarországi Fióktelep

1141 Budapest, Mogyoródi út 111. I./4

info@promocioukltd.hu

Statisztikai, nem személyes jellegű adatnak minősül:

 • Google Analytics által szolgáltatott adatok (http://www.google.com/analytics/)
 • Szervereink és a weboldal által naplózott adatok

Szervereink és a weboldal automatikusan naplóznak egyes információkat (IP-címek, böngészőprogram és operációs rendszer), amelyek összesítve segítik a portál fejlesztését. Mivel az IP címet nem a felhasználóhoz köthetően kezeljük – tehát a felhasználó az IP címen keresztül nem válik azonosítottá vagy azonosíthatóvá – ezért ez nem minősül személyes adatnak (Infotv. 3. § 1. pontja, Infotv. 3. § 2. pontja) A statisztikailag elemzett, összegzett adatok összesített formájú vizsgálata és továbbadása harmadik fél (például hirdetők) számára tájékoztatás céljából - amelynek során a konkrét felhasználó semmilyen formában nem beazonosítható - nem minősül adattovábbításnak vagy adatkezelésnek a jogszabályi rendszer alapján. A novakhunor.hu vagy drnovakhunor.hu a felhasználók honlapon történő aktivitásáról, használati szokásairól a fejlesztés érdekében adatokat gyűjthet és tárolhat, olyan adatokat, amelyek nem kapcsolhatók össze egyéb formában megadott vagy más folyamat során keletkező adatokkal. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu minden megtesz a kezelt és tárolt adatok védelméért, mindent megtesz azért, hogy az adatok ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe, azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása ne történhessen meg, erre pedig figyelmezteti mindig a harmadik felet, aki esetlegesen a fentebb részletezett esetekben a személyes adatokat megkaphatja. A cikkekben, beleértve ezen tájékoztatóban található szakkifejezéseket a magyar nyelv részének tekintjük, amelyek ismeretét természetesnek vesszük, azok ugyanis az általános egészségügyi, informatikai tudás részét képezik minden ember számára. Az oldal Magyarországon kívülről történő látogatása, használata esetén a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a magyarországi törvényi szabályozást, jogszabályokat és azokat kötelező érvényűnek tekinti. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) Ha úgy érzi, adatkezelésünk nem megfelelő, írjon az info@novakhunor.hu címre a konkrét panasszal, ahol haladéktalanul igyekszünk rendezni a kérdést, kivizsgálni panaszát. Amennyiben válaszunkkal és vizsgálatunkkal nem elégedett, úgy panaszát, személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt képviseltetheti és érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu; 1530 Budapest, Pf. 5.). A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot/szabályzatot, felhasználási szabályzatot és szerzői jogokat bármikor egyoldalúan módosítsa, az érintettek előzetesen történő kiértesítése, hozzájárulása nélkül. Az adatvédelmi szabályzat, szerzői jogokat illető szabályzat, felhasználási feltételek és cookie-kezelés hatályba lépésének dátuma 2016. szeptember 1., és a visszavonásig érvényes. A honlap használatával, böngészésével a fentieket maradéktalanul elfogadottnak tekintjük a felhasználó, látogató részéről.

Részletes jogi tájékoztató:

Az oldalon található információk a szerzők általános szakmai álláspontját, véleményét tükrözik, amelyek nem minősülnek orvos, védőnő, egészségügyi szakszemélyzet által végzett felvilágosításnak, vizsgálatnak, diagnózisnak és beavatkozásnak, ezeket nem helyettesítik, ezek csupán tájékoztató jellegűek. A honlap olvasása, az olvasott információk felhasználása, figyelembe vétele csak saját felelősségre történhet. Kérjük, konkrét panaszával, kérdésével mindig forduljon orvoshoz vagy más, megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz, szakemberhez, gyógyszerészhez! Az oldalon található, konkrét gyógyszerekkel, más készítményekkel, eszközökkel kapcsolatos kockázatokról és a mellékhatásokról mindenképpen olvassa el az elérhető betegtájékoztatót, vagy használati utasítást, vagy kérjen tájékoztatást a konkrét gyógykezelést vagy tájékoztatást nyújtó megfelelő szakembertől, így különösen kezelőorvosától, gyógyszerészétől, tanácsadójától! A tájékoztató anyagok, összefoglalók, írások, videók, illetve az ezekben foglalt szakmai információk felhasználásából, vagy azokban esetlegesen előforduló pontatlanságból, téves vagy elavult információból fakadó károkért felelősséget nem vállalunk.

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu található tartalom, képek, videók nem többszörösíthetők, nem reprodukálhatók vagy másolhatók, azok dr. Novák Hunor kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, azokat nemzetközi és magyar jogok is védik. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu fenntart minden, a honlap bármely részét érintő reprodukálásával, terjesztésével vagy módosításával kapcsolatos jogot. Dr. Novák Hunor előzetes írásos, emailben történő hozzájárulása nélkül tilos az oldal részének vagy teljes egészének (beleértve a videók, képek, szöveg, táblázat, grafikai elemek, struktúra) reprodukálása, használata, átvétele, többszörösítése, forgalomba hozatala vagy árusítása. A stock photo oldalak, ügynökségek tulajdonában lévő, honlapon megjelenő, jogszerűen megvásárolt fotók szintén szerzői jogvédelmet élveznek, azokat tilos módosítani, saját, üzleti vagy bármilyen egyéb célra használni, átvenni, tovább adni, tárolni. Tilos a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu domaineken található bármilyen tartalom részleges (3 mondatnál hosszabb) vagy teljes részének nyilvánosságra hozatala, többszörösítése, reprodukálása, használata. Három mondatnál rövidebb idézés forrásmegjelöléssel lehetséges. Tilos továbbá előzetes írásbeli, emailben történő jóváhagyás nélkül a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu oldalakon található tartalmat tükrözni, átvenni, újraközvetíteni még változatlan formában, forrásmegjelöléssel ellátva is.

Hozzászólások

Ha úgy érzi, egy hozzászólás sértő Önre vagy másra névre, kérjük tegyen panaszt, jelezze ezt a Facebooknak, vagy írjon a info@novakhunor.hu-ra, ahol megalapozott kérés esetén a kommentet töröljük.

A cikkekhez érkezett hozzászólások nem tükrözik a szerző és portál véleményét, nem követjük a hozzászólásokat és nincs tudomásunk minden hozzászólás tartalmáról. A hozzászólások a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu domainen nem kerülnek tárolásra, azok ettől függetlenül, a Facebook tárhelyén kerülnek tárolásra, rögzítésre. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2016.02.02-i jogerős, precedens erejű határozata alapján sértő hozzászólások esetén nem a hozzászólásoknak felületet adó website, portál, hanem a hozzászólást elhelyező személy tartozik felelősséggel. Ezek értelmében hozzászólás esetén a hozzászólást író személyt terheli a felelősség hozzászólásáért.

Külső linkek és szolgáltatók

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu külső honlapokra mutató linkeket helyezhet el, amely külső websiteok tartalmáért, adat- és információvédelmi szabályaiért és gyakorlataiért, az azokon olvasható információk valósságát és biztonságosságát illetően nem vállal felelősséget. Amennyiben egyértelművé válik egy linkelt külső honlap káros, vagy az adott országban hatályos jogszabályokat sértő tartalma/tevékenysége, úgy novakhunor.hu és drnovakhunor.hu azokat a linkeket haladéktalanul eltávolítja.

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu oldalakon a hozzászólások, video/képmegtekintés, regisztráció és belépés során a felhasználást segítő külső szolgáltatókkal együttműködhet (például Google, Facebook, Ebay, Paypal, Barion), továbbá a látogatók statisztikai elemzéséért külső szolgáltatók segítségét veheti igénybe (Google Analytics), az ott megadott adatok kezelésért, biztonságosságáért a szolgáltaltók felelnek, és saját adatvédelmi iránymutatásuk mérvadó e tekintetben. A szolgáltatások által közzétett, továbbított vagy megosztott tartalom esetén kezelőnek a külső szolgáltató tekintendő, amelyekre vonatkozólag saját adatvédelmi szabályzatuk és felhasználási feltételeik mérvadóak, iránymutatók.

Adatkezelési tájékoztató VIP-csoportba előjelentkező feliratkozók számára

 

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő adr. Novák Hunor E.V. (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 85.,

Adószám: 68146054-1-33) (a továbbiakban:„Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a dr. Novák Hunor - tanácsok, tippek, titkok [PRÉMIUM] (a

továbbiakban:„VIP-csoport”) üzemeltetését, az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, az

előzetesen jelentkezők tájékoztatását és ezeknek a keretében az Érintettek személyes

adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások, az Európai Parlament és a Tanács (EU)

2016/679 rendelete (GDPR), és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

 

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján,

konkrét cél megvalósulása érdekében kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott feliratkozó űrlapon való előjelentkezési opció

igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, a személyes

adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a

törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem

töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes

képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az

adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a

jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos

jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy

jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni,

így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás

megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes

képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

 

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az Érintett tájékoztatása Adatkezelő szolgáltatásának, a limitált

taglétszámmal üzemelő VIP-csoportba való jelentkezésnek a lehetőségéről, továbbá az

ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

 

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt

személyes adataira terjed ki:

e-mail cím

 

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az

adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

 

Az adat törlésének megvalósulásai:

5.1.1. Az Érintett bármikor kérheti adatainak törlését írásban az info@novakhunor.hu e-mail

címre írt elektronikus levélben. Adatkezelő a levél megérkeztét követő 30. napig gondoskodik

a személyes adat törléséről.

5.1.2. Az Érintett számára lehetőség kínálkozik leiratkozni a tájékoztató levélről minden

kapott e-mailben található külön erre kialakított linken keresztül. Az Érintett leiratkozásától

számított 30 napon belül személyes adatai automatikusan törlődnek.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az – Érintett kérésére korábban való törlés

hiányában – korlátlan időtartamig tart.

5.3. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig

fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

 

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával közli az

Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

a. az Adatkezelő

b. az Adatkezelő munkatársai;

c. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;

d. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az

általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően

– nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó

szolgáltatását:SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.)

— hírlevél küldő rendszer.

 

8. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a

technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az

Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure

Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és

magas szintű adatbiztonságot nyújt.

 

9. Érintett jogai - tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

9.1. Az Érintett

a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b. kérheti személyes adatainak helyesbítését;

c. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

d. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;

e. bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

f. a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet

(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a

19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa

megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,

időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő

tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az

adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül

írásban köteles megadni a tájékoztatást.

9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

a. a kezelése jogellenes;

b. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;

c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a

törlést törvény nem zárja ki;

d. az adatkezelés célja megszűnt;

e. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

elrendelte.

 

10. Jogorvoslat

10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának

kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt)

naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt

írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a

határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától

számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes

törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában

meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál is lehet élni:

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:https://naih.hu/

 

11. A tevékenységre vonatkozó főbb irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Ekertv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

12. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről

az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk

közzététele a https://www.novakhunor.hu/ weboldalon történik.

Adatkezelési tájékoztató VIP-csoport tagjai számára

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő dr. Novák Hunor E.V. (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 85., Adószám: 68146054-1-33) (a továbbiakban:„Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a dr. Novák Hunor - tanácsok, tippek, titkok [PRÉMIUM] (a továbbiakban:„VIP-csoport”) üzemeltetését, az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, amelyben az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) az egyik fél. (Art. 6 GDPR (1) b)

2.2. A 16. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nem veheti igénybe a VIP-csoport szolgáltatást, csak törvényes képviselője hozzájárulásával. Az Adatkezelőnek nem áll módjában az Érintett személy jogosultságát ellenőrizni, így az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az Érintett számára az általa Adatkezelőtől megrendelt VIP-csoport szolgáltatás nyújtása. Ezenbelül bizonyos adatokra a zárt facebook csoportban való megfeleltetéshez, bizonyos adatokra a fizetési folyamat lebonyolításához van szükség.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

 • név, amellyel a Facebook-on szerepel (Facebook azonosító)
 • e-mail cím
 • számlázási adatok (Név/Cégnév, Irányítószám, Város, Utca, házszám)

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

Az adat törlésének megvalósulásai:

5.1.1. Az Érintett bármikor kérheti adatainak törlését írásban az info@novakhunor.hu e-mail címre írt elektronikus levélben. Adatkezelő a levél megérkeztét követő 30. napig gondoskodik a személyes adat törléséről.


5.1.2. Az Érintett havi tagsági díjának befizetéséről e-mailben értesül automatikusan minden hónapban. Érintett számára lehetőség kínálkozik visszamondani a havi tagdíjas szolgáltatást minden kapott e-mailben található külön erre kialakított linken keresztül. Az Érintett utolsó havi tagságának lejártától számított 30 napon belül személyes adatai automatikusan törlődnek.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az – Érintett kérésére korábban való törlés, vagy a szolgáltatás visszamondásának hiányában – korlátlan időtartamig tart.

5.3. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

a. az Adatkezelő
b. az Adatkezelő munkatársai;
c. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
d. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.


6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:

7.1.1. SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.) — önműködő értékesítő rendszer.

7.1.2. Barion Payment Zrt. (székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.) — bankkártyás fizetést bonyolító rendszer.

7.1.3. Octonull Kft. (székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.) — Billingo számlázó rendszer.

8. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

9. Érintett jogai - tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

9.1. Az Érintett

a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
b. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
c. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
d. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;
e. bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
f. a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

a. a kezelése jogellenes;
b. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d. az adatkezelés célja megszűnt;
e. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Jogorvoslat

10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

11. A tevékenységre vonatkozó főbb irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

12. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://www.novakhunor.hu/ weboldalon történik.

drnovakhunor.hu - novakhunor.hu
© Minden jog fenntartva