Adatvédelmi irányelvek irányelvek – hírlevélhez

A „Kérek leveleket dr. Novák Hunortól” checkbox bepipálásával Ön előzetesen és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy részére dr. Novák Hunor hírlevelet küldjön (az elmúlt évek statisztikája alapján csak néhány havonta kerül kiküldésre 1-1 levél, benne hasznos információkkal). Tudomásul veszi, hogy a hírlevélről bármikor egy kattintással leiratkozhat a hírlevél alján lévő linkre kattintva.

Az alábbiakban elolvashatja ezeket: Irányelvek, Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató, ÁSZF a www.novakhunor.hu honlap használatára vonatkozóan

Bevezető

Azzal, hogy Ön belép a novakhunor.hu vagy drnovakhunor.hu valamely oldalára, cikkébe, aloldalára, Ön automatikusan elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált külön, ha fizetős szolgáltatást nem vesz igénybe. Ha ezt a tájékoztatót el sem olvasta, a honlap használatával, megnyitásával az alábbi feltételeket szintén maradéktalanul elfogadja.

Tartalom felhasználás

Az oldalon található képek, videók, cikkek vagy bármilyen egyéb tartalom átvétele, írások 3 mondatnál hosszabban történő idézése tilos, csak a szerző írásos, emailben történő engedélyével lehetséges. Ez alól kivételt képez a magáncélú felhasználás, amikor valaki magánszemélyként, közösségi oldalon, e-mailben, vagy akár nyomtatott formában megosztja a tartalmat ismerőseivel. Magáncélú megosztáskor 1500 karakterig (szóközökkel együtt) idézhető a tartalom.

Három mondat, vagy annál rövidebb idézés forrásmegjelöléssel lehetséges. Az illetéktelen felhasználás büntető- és polgári jogi következményekkel, kártérítési igénnyel jár (az ebből befolyó összeget 100%-ban jótékony célra ajánlom fel).

Ha konkrét kérdése, kérése vagy panasza van, írjon az info@novakhunor.hu címre!

Tartalomjegyzék

I. Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

 1. Bevezetés
 2. Fogalmak
 3. Adatkezelő
 4. A Szolgáltató által végzett adatkezelések
 5. Adatfeldolgozók igénybevétele
 6. Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségek
 7. Adatbiztonság
 8. Jogszabályok jegyzéke

II. Honlapon Közzétett Tartalmakra Vonatkozó Rendelkezések:

 1. Általános rendelkezések
 2. Szerzői jogi tájékoztatás
 3. Idézéssel kapcsolatos rendelkezések
 4. Felhasználók által közzétett hozzászólások
 5. Honlap használata:
 6. Más honlapokra mutató hivatkozások és külső hivatkozások
 7. Felelősséggel kapcsolatos rendelkezések
 8. A jogi tájékoztató változtatása

I. Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A www.novakhunor.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője dr Novák Hunor – Novák Online Kft (vállalkozás székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 85.) (továbbiakban: Szolgáltató) jelen formában tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon történő adatkezelésekről, valamint az általa nyújtott Szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkező adatkezelésekről az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

A Honlapon a Felhasználók a Szolgáltató által közzétett tartalmakról, szolgáltatásokról szerezhetnek információkat. A Szolgáltató a Felhasználó külön erre irányuló, kifejezett igénye esetén regisztrációval igénybevehető Szolgáltatást is biztosít a Honlapon közzétett feltételek szerint, valamint a Felhasználók kifejezett, előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján hírlevelet küld részükre tájékoztatás céljából.

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az oldal a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének kódexét teljes egészében elfogadja.

2. Fogalmak

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés,

„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„Szolgáltató”: dr. Novák Hunor – Novák Online Kft (vállalkozás székhelye: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 85.) amely a Honlapot üzemelteti és a Honlapon külön regisztrációhoz kötött szolgáltatást nyújtja

„Honlap”: www.novakhunor.hu. domain alatt elérhető tartalom és szolgáltatások összessége.

„Felhasználó”: A Honlapot meglátogató, böngésző személy,

„Szolgáltatás”: A Szolgáltató által külön regisztrációhoz, jelentkezéshez nyújtott tanácsadás (prémium tagság, VIP-csoport),

A Honlap látogatása 18 éven felüliek számára ajánlott, a Honlapon meghirdetett Szolgáltatásokat kizárólag 18 éven felüliek vehetik igénybe. A Felhasználók által megadott adatokért a Felhasználók felelnek, ezek helyességéért, megfelelőségért a Szolgáltató a saját felelősségét kizárja. Az oldalon minden olyan magatartás, megnyilvánulás tilos, ami magyar vagy EU-s törvénybe, jogszabályba ütközik. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu jogosult a felhasználók adatait, hozzászólásait törölni, a felhasználási feltételeket és jogszabályokat megsértő felhasználót törölni és kitiltani. A Felhasználó a Honlapra történő belépéssel, a Honlapról elérhető szolgáltatások igénybevételével, a Honlap funkcióinak használatával minden további jognyilatkozat tétele nélkül automatikusan tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

3. Adatkezelő

Az adatkezelés megfelelőségéért az adatkezelő tartozik felelősséggel, jelen esetben az

Adatkezelő:

Név: dr. Novák Hunor – Novák Online Kft

Székhely: 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 85.

E-mail: info@novakhunor.hu

A www.novakhunor.hu adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.novakhunor.hu/iranyelvek címen. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, jelen tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

4. A Szolgáltató által végzett adatkezelések

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, az adatkezelési jogalap az Infotv. 5.§ (1) bek. a) része, valamint (Art. 6 GDPR (1) b) alapján valósul meg. Továbbá a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a Ptk. (2013. évi V. törvény), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, valamint a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásaiból fakadóan kerül sor az adatkezelésre, ezek képezik a jogalapot.

4.1. Honlap látogatása során keletkező személyes adatok:

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés jogalapja:A kezelt személyes adatok típusaAz adatkezelés időtartama:
a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokatÉrintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdésedátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.honlap megtekintésétől számított 30 nap.

4.2. Marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén történő adatkezelés:

Szolgáltató hírlevelet küld a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére. A hírlevélre feliratkozni a Honlapon vagy a www.krokirendelo.hu oldalain lehetséges, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával, illetve gomb megnyomásával.

A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak, akár a Szolgáltató info@novakhunor.hu e-mail címére, akár a Szolgáltató székhelyére küldött levéllel, valamint minden egyes hírlevél alján szereplő „leiratkozom” linkre kattintással is.

Aki a hírlevélről leiratkozott, annak a Szolgáltató a továbbiakban hírlevelet nem küld. A hozzájárulás visszavonása esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. A hozzájárulás megadása nem feltétele egyetlen Szolgáltatás igénybevételének sem. Az e-mail cím és név megadása a hozzájárulás megadásakor kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím és név megadása kötelező az azonosíthatóság érdekében.

Érintett kategóriájaKezelt adat kategóriájaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
Hírlevél címzettjeinév, e-mail cím, melyeket az Érintett ad megE-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás aktuális információkról, tartalmakrólGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez az érintett hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.Hozzájárulás visszavonása, a meg nem erősített feliratkozások esetében 30 nap.

4.3 Regisztrált, Előregisztrált Ügyfelek (VIP Szolgáltatás)

Érintett kategóriájaKezelt adat kategóriájaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
VIP Előregisztráltaknév, e-mail cím, melyeket az Érintett ad megÉrtesítés a VIP szolgáltatás igénybevételéről, annak lehetőségeirőlaz Érintett előzetes, önként és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pontElő-regisztráció visszavonásáig, illetve a Regisztrációig
VIP Szolgáltatásra Regisztráltaknév, e-mail cím, melyeket az Érintett ad megVIP Szolgáltatás igénybevételeGDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: szerződés teljesítése, melyet az Érintett előzetes, önként és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont előzött megSzerződés megszűnésétől számított 5 év (általános elévülési idő)

4.4 Hozzászólások, Bejegyzések:

A Honlapon lehetőség van az adott témához hozzászólást írni, mely a felhasználó véleményét tükrözi és azt a felhasználó, a „küldés” gombra kattintva teszi közzé a Honlapon. A hozzászólások, bejegyzések a Honlapon a Facebook közösségi modulon keresztül jelennek meg. A felhasználó a saját Facebook felhasználói fiókjába belépve, a Facebook profiljának használatával tehet közzé bejegyzéseket, melyek a Honlapon is közzétételre kerülnek, a felhasználó önálló, egyedi döntése alapján.

A Facebook közösségi modul működésére vonatkozó tájékoztatás a Facebook oldalán érhető el a https://www.facebook.com/help/203587239679209 .

A Honlapon megjelenő hozzászólásokra, bejegyzésekre vonatkozó adatkezelésre a Facebook adatkezelési szabályzata vonatkozik, mivel a hozzászólás létrehozása és közzététele a Facebook felhasználói fiókba való bejelentkezéssel lehetséges. Ezen személyes adatok kezelésére a Facebook adatvédelmi szabályzata az irányadó, melynek elérhetősége: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A Honlapon megjelenő hozzászólásokat, bejegyzéseket minden esetben a felhasználó hozza nyilvánosságra, Facebook profiljának használatával, így a felhasználó hozzájárul neve, valamint a hozzászólás szövegének, dátumának és időpontjának nyilvánosságra hozatalához. A személyes adatok kezelője a Facebook Facebook Ireland Ltd. (Dublin 2 Ireland, Grand Canal Harbour, 4 Grand Canal Square, https://www.facebook.com/about/privacy )

Ha úgy érzi, egy hozzászólás sértő Önre vagy másra névre, kérjük tegyen panaszt, jelezze ezt a Facebooknak, vagy írjon a info@novakhunor.hu-ra, ahol megalapozott kérés esetén a kommentet töröljük.

A cikkekhez érkezett hozzászólások nem tükrözik a szerző és portál véleményét, nem követjük a hozzászólásokat és nincs tudomásunk minden hozzászólás tartalmáról. A hozzászólások a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu domainen nem kerülnek tárolásra, azok ettől függetlenül, a Facebook tárhelyén kerülnek tárolásra, rögzítésre. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2016.02.02-i jogerős, precedens erejű határozata alapján sértő hozzászólások esetén nem a hozzászólásoknak felületet adó website, portál, hanem a hozzászólást elhelyező személy tartozik felelősséggel. Ezek értelmében hozzászólás esetén a hozzászólást író személyt terheli a felelősség hozzászólásáért.

4.5 E-mail levelezések

Amennyiben a Honlapon elérhető szolgáltatás igénybevétele során a Honlapot látogatónak kérdése, problémája van, a Honlapon megadott módokon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

4.6 A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok:

A Honlapon cookie-kat és egyéb különböző programok kerülnek alkalmazásra annak érdekében, hogy a Honlapot használók igényeit a megismerje a Szolgáltató. A Honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu ún. cookie-kat, azaz sütiket használ, amik a kényelmesebb, felhasználóbarátabb böngészést és jobb élményt szolgálják. A cookiek használatára minden felhasználó figyelmét felhívjuk a honlap jól látható részén pop-upban, kiemelve, hogy a honlap további böngészése során a cookie-k használatához a felhasználó hozzájárul, és a cookie szabályzatot elfogadja. A cookie kis adatcsomag, amit minden jelentősebb böngésző támogat, és számos internetes szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen: szükséges a bejelentkezéshez, de a személyre szabott tartalom megjelenítéséhez, eléréséhez is. A sütik veszélytelen, apró fájlok, amelyet a honlapok számítógépén elhelyeznek, hogy jobbá tegyék a böngészést, statisztikai adatokat adjanak a portál számára a felhasználó érdeklődési köréről, demográfiai adatairól. Az adatkezelő ennek segítségével javíthatja, optimalizálhatja a honlap működését, valamint remarketing eszközökre használhatja azt például a Google és Facebook segítségével korábbi látogatásaik, érdeklődésük alapján. Ezen adatok tárolódnak sütikben, az adatkezelő azonban nem tudja ezek alapján beazonosítani a felhasználót, hanem csak összesített statisztikai adatokat láthat. A cookiek a böngésző kikapcsolása, a gép újraindítása után is számítógépén maradnak. A honlapon megtalálható lehet harmadik fél cookieja (például Google, Facebook, Youtube), ezen sütikre vonatkozó szabályokat a harmadik fél honlapjain találja meg.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a Honlapra, a fő célja a cookie-nak, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a Honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k célja:

 • Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Szolgáltató segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
 • Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookie-k képesek információt adni a Szolgáltatónak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a Honlapon, könnyebbé téve azokat.
 • Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookie-k segítenek a Szolgáltatónak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a Szolgáltató, amelyek értékelik, javítják, kutatják a Honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a Honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k típusai:

 • analitika, követő cookie-k;
 • munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;
 • állandó cookie-k: segítenek a Felhasználót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül.

Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a Felhasználók böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

Harmadik személyek által alkalmazott cookie-k:

Megbízható partnerek segítik a Szolgáltatót hirdetések Honlapon és azon kívül történő megjelenítésében, és analitika szolgáltatók, mint a Google Analytics is cookie-kat helyezhetnek el a Felhasználó eszközén. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookiek használatát. A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookie-nak a letiltására is.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Ha a Felhasználó korlátozza a Honlapot a cookie használatában, az ronthatja a Felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a Felhasználóra személyre szabva. A Felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Szolgáltató cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a Honlapot, a Felhasználó letilthatja a cookie-k alkalmazását.Ha a Felhasználó nem kíván cookie-kat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. A Honlap cookie-k nélkül azonban nem működik megfelelően.

A cookiek-ról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg:

 • a wikipedi.org oldalt,
 • a www.allaboutcookies.org,
 • www.aboutcookies.org honlapokat.

A cookie-kat számítógépéről bármikor törölheti, böngészőjében pedig letilthatja azokat. Amennyiben a fentiekhez nem járulna hozzá, a sütiket, cookie-kat letilthatja saját kezűleg böngészőjében, a linkre kattintva megtalálja a leírást: Mozilla FirefoxGoogle ChromeInternet ExplorerSafari stb. Továbbá a Google oldalán kijelentkezhet a Google által történő adatfelhasználás alól, továbbá egy másik Google oldalon minden Analytics-adatgyűjtés alól kijelentkezhet. Ezen az angol nyelvű oldalon pedig kijelentkezhet a harmadik fél által történő felhasználásból is. Amennyiben ezt nem teszi meg, a honlap böngészésével vagy a cookie-bar-jának, cookie pop-up ablakjának Elfogadom gombjára kattintásával elfogadja a cookiek használatát és felhasználási feltételeinket.

További infók a sütikről a Wikipédia oldalán, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján. A honlap használatával, böngészésével a fentieket maradéktalanul elfogadottnak tekintjük a felhasználó, látogató részéről.COOKIE BEÁLLÍTÁSOK

4.7 Egyéb adatkezelések:

Facebook zártcsoport és a Szolgáltató Facebook oldalával kapcsolatos adatkezeléssel és adatbiztonsággal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás a Facebook https://www.facebook.com/about/privacy oldalán érhető el. A Facebook zárt csoport működésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatás a Facebook csoport oldalán is elérhető. Jelen tájékoztató és a Facebook csoportban ismertetett adatvédelmi tájékoztató együtt tartalmazza az Facebook zárt csoportra vonatkozó adatvédelmi követelményeket.

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor kerül sor külön tájékoztatásra.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Szervereink és a weboldal automatikusan naplóznak egyes információkat (IP-címek, böngészőprogram és operációs rendszer), amelyek összesítve segítik a portál fejlesztését. Mivel az IP címet nem a felhasználóhoz köthetően kezeljük – tehát a felhasználó az IP címen keresztül nem válik azonosítottá vagy azonosíthatóvá – ezért ez nem minősül személyes adatnak (Infotv. 3. § 1. pontja, Infotv. 3. § 2. pontja) A statisztikailag elemzett, összegzett adatok összesített formájú vizsgálata és továbbadása harmadik fél (például hirdetők) számára tájékoztatás céljából – amelynek során a konkrét felhasználó semmilyen formában nem beazonosítható – nem minősül adattovábbításnak vagy adatkezelésnek a jogszabályi rendszer alapján. A novakhunor.hu vagy drnovakhunor.hu a felhasználók honlapon történő aktivitásáról, használati szokásairól a fejlesztés érdekében adatokat gyűjthet és tárolhat, olyan adatokat, amelyek nem kapcsolhatók össze egyéb formában megadott vagy más folyamat során keletkező adatokkal. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu minden megtesz a kezelt és tárolt adatok védelméért, mindent megtesz azért, hogy az adatok ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe, azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása ne történhessen meg, erre pedig figyelmezteti mindig a harmadik felet, aki esetlegesen a fentebb részletezett esetekben a személyes adatokat megkaphatja. A cikkekben, beleértve ezen tájékoztatóban található szakkifejezéseket a magyar nyelv részének tekintjük, amelyek ismeretét természetesnek vesszük, azok ugyanis az általános egészségügyi, informatikai tudás részét képezik minden ember számára. Az oldal Magyarországon kívülről történő látogatása, használata esetén a felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a magyarországi törvényi szabályozást, jogszabályokat és azokat kötelező érvényűnek tekinti. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) Ha úgy érzi, adatkezelésünk nem megfelelő, írjon az info@novakhunor.hu címre a konkrét panasszal, ahol haladéktalanul igyekszünk rendezni a kérdést, kivizsgálni panaszát. Amennyiben válaszunkkal és vizsgálatunkkal nem elégedett, úgy panaszát, személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt képviseltetheti és érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu; 1530 Budapest, Pf. 5.). A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot/szabályzatot, felhasználási szabályzatot és szerzői jogokat bármikor egyoldalúan módosítsa, az érintettek előzetesen történő kiértesítése, hozzájárulása nélkül. Az adatvédelmi szabályzat, szerzői jogokat illető szabályzat, felhasználási feltételek és cookie-kezelés hatályba lépésének dátuma 2016. szeptember 1., és a visszavonásig érvényes. A honlap használatával, böngészésével a fentieket maradéktalanul elfogadottnak tekintjük a felhasználó, látogató részéről.

5. Adatfeldolgozók igénybevétele

Adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat vesz igénybe a Szolgáltató, melyek az alábbiak:

Adatfeldolgozó neve és címeAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozással érintett adatok köre
Rackforest Zrt., Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. info@rackforest.hutárhelyszolgáltatáshonlappal kapcsolatos adatok
DX Labz Kft., Borsodszentgyörgy, Horgos út 8, 3623weboldal üzemeltetésehonlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok
Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.) /Adatvédelmi Tájékoztatója: https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek-adatkezelesi-tajekoztato.php#cookies/e-mail szolgáltatás, hírlevél küldésnév, e-mail cím
Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043 – Google Analytics)Google Analytics szolgáltatáshonlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok
SalesAutopilot Kft. (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.)értéskesítő rendszer működésea szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fizetéssel kapcsolatos adatok
SimplePay, OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.)értéskesítő rendszer működésea szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fizetéssel kapcsolatos adatok, a bankkártyás fizetést bonyolító rendszer
KBOSS. hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.), értékesítő rendszer működésea szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, Számlázz.hu számlázó rendszer.
Keller Consult KFT, Keller Könyvelőiroda (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1/1),értékesítő rendszer működése, számlázással kapcsolatos adatfeldolgozásszámviteli törvény szerinti időtartam

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű adatfeldolgozók (Google LLC) mindegyike szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozat a és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles.

6. Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban az Adatkezelő által megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható az info@novakhunor.hu e-mail címen. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

6.3 Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4 Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.6 Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

6.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.10 Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

6.11 Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

6.12 Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

6.13 Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Jogorvoslat

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Adatbiztonság:

Az adatfeldolgozók a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az adatkezelő és adatfeldolgozók informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a www.novakhunor. weboldalon. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

Jogszabályok jegyzéke:

Jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelések meghatározására az alábbi jogszabályok és ajánlások alapján került sor:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Ekertv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

II. A Honlapon Közzétett Tartalmakra Vonatkozó Rendelkezések:

1. Általános rendelkezések

A www.novakhunor.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) található információk a Szerző(k) általános szakmai álláspontját, véleményét tükrözik, amelyek nem minősülnek orvos, védőnő, egészségügyi szakszemélyzet által végzett felvilágosításnak, vizsgálatnak, diagnózisnak és beavatkozásnak, ezeket nem helyettesítik, a Honlapon közzétett tartalmak tájékoztató jellegűek.

A Honlapon található, konkrét gyógyszerekkel, más készítményekkel, eszközökkel kapcsolatos kockázatokról és azok mellékhatásokról mindenképpen olvassa el az elérhető betegtájékoztatókat, használati utasításokat és mindenképpen kérjen tájékoztatást a gyógykezelést végző megfelelő végzettségű szakembertől, így különösen kezelőorvosától, gyógyszerészétől, tanácsadójától!

A tájékoztató anyagok, összefoglalók, írások, videók, illetve az ezekben foglalt szakmai információk felhasználásából, vagy azokban esetlegesen előforduló pontatlanságból, téves vagy elavult információból fakadó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Honlap olvasása, az olvasott tájékoztatások felhasználása, figyelembe vétele, azok használata kizárólag saját felelősségre történhet. Tényleges panaszával, kérdésével mindig forduljon orvoshoz vagy más, megfelelő egészségügyi szolgáltatóhoz, szakemberhez, gyógyszerészhez!

2. Szerzői jogi tájékoztatás

A Honlapon található minden képi, szöveges, videó és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a Honlapon megjelenített szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, melyek dr. Novák Hunor tulajdonát képezik.

A Felhasználó jogosult a Honlapon böngészni, valamint annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni.

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu található tartalom, képek, videók nem többszörösíthetők, nem reprodukálhatók vagy másolhatók, azok dr. Novák Hunor kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, azokat nemzetközi és magyar jogok is védik. A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu fenntart minden, a honlap bármely részét érintő reprodukálásával, terjesztésével vagy módosításával kapcsolatos jogot. Dr. Novák Hunor előzetes írásos, emailben történő hozzájárulása nélkül tilos az oldal részének vagy teljes egészének (beleértve a videók, képek, szöveg, táblázat, grafikai elemek, struktúra) reprodukálása, használata, átvétele, többszörösítése, forgalomba hozatala vagy árusítása. A stock photo oldalak, ügynökségek tulajdonában lévő, honlapon megjelenő, jogszerűen megvásárolt fotók szintén szerzői jogvédelmet élveznek, azokat tilos módosítani, saját, üzleti vagy bármilyen egyéb célra használni, átvenni, tovább adni, tárolni. Tilos a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu domaineken található bármilyen tartalom részleges (3 mondatnál hosszabb) vagy teljes részének nyilvánosságra hozatala, többszörösítése, reprodukálása, használata. Három mondatnál rövidebb idézés forrásmegjelöléssel lehetséges. Tilos továbbá előzetes írásbeli, emailben történő jóváhagyás nélkül a novakhunor.hu és drnovakhunor.hu oldalakon található tartalmat tükrözni, átvenni, újraközvetíteni még változatlan formában, forrásmegjelöléssel ellátva is.

A Honlap teljes terjedelmében a Szolgáltató szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki, illetve oszthatók meg a közösségi felületeken. Az oldal, vagy egy részének engedély nélküli másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos.

A jogosulatlan felhasználás a Szerző szerzői jogait és anyagi érdekeit is sérti, büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Felhasználó a honlap látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani.

3. Idézéssel kapcsolatos rendelkezések

Három mondatnál rövidebb idézés forrásmegjelöléssel lehetséges. A Honlapon található képek, videók, cikkek vagy bármilyen egyéb tartalom átvétele 3 (három) mondatnál hosszabb tartalmú idézése kizárólag a Szerző írásban ( e-mail-en) megadott előzetes engedélyével lehetséges.

Ez alól kivételt képeznek a 2. pontban említett magáncélú felhasználás esetei, különösen az az eset, ha a Felhasználó saját közösségi oldalán, e-mailben, vagy akár nyomtatott formában megosztja a a Honlap valamely tartalmát ismerőseivel. Magáncélú megosztáskor 1500 karakterig (szóközökkel együtt) idézhető a tartalom a forrás megjelölésével. A fenti eseteket kivéve tilos előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül a Honlapon található tartalmakat átvenni még változatlan formában, forrásmegjelöléssel ellátva is.

Tartalom felhasználására vonatkozó igényét és hozzájárulási kérelmét a következő e-mail címen jelezheti írásban: info@novakhunor.hu.

Jelen nyilatkozatban meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a Honlapon, vagy a Honlapon elérhető bármely tartalom jogosulatlan felhasználása! Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tartalomszolgáltatást indoklás nélkül megtagadja, valamint fenntartja magának a jogot arra is, hogy jogi úton lépjen fel az engedély nélküli tartalom-felhasználást megvalósító sajtótermékek, weboldalak gyakorlata ellen.

4. Felhasználók által közzétett hozzászólások

A Felhasználók által a Honlapra elektronikus levél útján, hozzászólásként vagy más módon továbbított nyilatkozat vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és egyéb hasonló véleménynyilvánítás – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak.

5. Honlap használata

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használhatja a Szolgáltató Honlapját. A Honlaphoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a Honlap vírusmentességéért a Szolgáltató nem felel. A Honlap tartalma nem minősül orvosi tanácsadásnak, a Honlap csupán tájékoztató jellegű tartalmakat közvetít, a feltüntetett tartalom nem hivatkozható egészségügyi szolgáltatásként és a Honlapon található információk megismerése nem pótolja a szakszerű orvosi diagnózist és kezelést!

A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Honlapon elhelyezett tartalom vonatkozásában, különös tekintettel arra, hogy a honlapon található információkhoz való hozzáférés, az információk rendelkezésére bocsátása ingyenesen történik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférését előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse.

6. Más honlapokra mutató hivatkozások és külső hivatkozások

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített honlapok tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat jóhiszeműen eljárva bocsátja a Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésére.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített honlapokért, azok esetleges változásaiért. A más honlapokra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy Szolgáltató az adott weboldalt, honlapot bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene. A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használhatja a Szolgáltató Honlapját és a külső, hivatkozott honlapokat is.

A Felhasználó a Honlapon elérhető anyagokra kizárólag saját felelősségére hivatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon található anyagok és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu külső honlapokra mutató linkeket helyezhet el, amely külső websiteok tartalmáért, adat- és információvédelmi szabályaiért és gyakorlataiért, az azokon olvasható információk valósságát és biztonságosságát illetően nem vállal felelősséget. Amennyiben egyértelművé válik egy linkelt külső honlap káros, vagy az adott országban hatályos jogszabályokat sértő tartalma/tevékenysége, úgy novakhunor.hu és drnovakhunor.hu azokat a linkeket haladéktalanul eltávolítja.

A novakhunor.hu és drnovakhunor.hu oldalakon a hozzászólások, video/képmegtekintés, regisztráció és belépés során a felhasználást segítő külső szolgáltatókkal együttműködhet (például Google, Facebook, Ebay, Paypal, Barion), továbbá a látogatók statisztikai elemzéséért külső szolgáltatók segítségét veheti igénybe (Google Analytics), az ott megadott adatok kezelésért, biztonságosságáért a szolgáltaltók felelnek, és saját adatvédelmi iránymutatásuk mérvadó e tekintetben. A szolgáltatások által közzétett, továbbított vagy megosztott tartalom esetén kezelőnek a külső szolgáltató tekintendő, amelyekre vonatkozólag saját adatvédelmi szabályzatuk és felhasználási feltételeik mérvadóak, iránymutatók.

7. Felelősséggel kapcsolatos rendelkezések

A Szolgáltató a Honlap készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a Honlap vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből származó kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért. Szolgáltató nem köteles a Honlapon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A Honlapon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlap használata, a Honlaphoz való hozzáférés, vagy bármely anyag Honlapról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre tölthetnek le a Honlapról.

8. A jogi tájékoztató változtatása

Szolgáltató ebben fenntartja a jogot a jelen tájékoztató módosítására és kiegészítésére, az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa a Honlapot.

drnovakhunor.hu – novakhunor.hu
© Minden jog fenntartva

dr. Novak Hunor