ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

ÁSZF:
A Promocio (UK) Ltd. Magyarországi Fióktelep által végzett hirdetési felületek értékesítésére vonatkozó általános szerződési feltételek.

Hirdetésértékesítő:
Promocio (UK) Ltd. Magyarországi Fióktelep (székhely:1141 Budapest, Mogyoródi út 111. I. em. 4. Adószám: 25745272-2-42, Cégjegyzékszám: 01-17-001025), a Reklám közzétevője, továbbiakban röviden: Promocio Ltd, vagy Szolgáltató.

Tartalomszolgáltató:
Dr. Novák Hunor (szül.: Budapest, 1988.06.24; anyja neve: dr. Csobay Ildikó Margit, sz.ig.szám: 558975RA), a https:\\www.novakhunor.hu webportál tartalmi részének felelős szerkesztője. Reklám tartalmát jogosult a webportálra való kihelyezés előtt felülvizsgálni, a portál céljaival, szellemiségével, megjelenésével bármilyen okból összeegyeztethetetlen reklámok kihelyezését jogosult visszautasítani.

Hirdetési felület:
a Promocio Ltd. által üzemeltetett https://www.novakhunor.hu portálon hirdetési céllal létrehozott felület.

Reklámozó:
akinek érdekében a Reklámot közzéteszik, vagy aki a Reklámot a saját részére megrendeli.

Megrendelő:
aki jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban megrendeli Reklám közzétételét a https:\\www.novakhunor.hu portálon a hirdetésértékesítőtől. Abban az esetben, ha a Reklámozó a saját részére rendeli meg a Reklám közzétételét a Szolgáltatótól, akkor a Reklámozó egyben Megrendelőnek is minősül. Amennyiben a Reklámot a Reklámozóval fennálló megállapodása alapján ügynökség vagy bármel közvetítő harmadik személy rendeli meg a Szolgáltatótól, akkor az ügynökség, illetve a közvetítő harmadik személy a Megrendelő.

Reklám:
a hirdetési felületeken elhelyezett tartalom. Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

Webportál, weboldal:
jelen ÁSZF a https://www.novakhunor.hu weboldal hirdetési felületeinek értékesítését szabályozza, így a webportál, weboldal alatt minden esetben a https://www.novakhunor.hu értendő.

Hirdetési megrendelő:
jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban álló megrendelőlap, melyen szerepelnek Reklámozó, Megrendelő, Szolgáltató és a megrendelt Reklám adatai. Jelen ÁSZF mellékletét képezi.

Listaár:
az egyes hirdetési felületekre vonatkozóan hivatalosan publikált ÁFA nélküli ár.

Net-net ár:
a Reklám weboldalon közölt Listaárának a felárakkal növelt, kedvezményekkel csökkentett ÁFA nélküli ára.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Promocio (UK) Ltd. kijelenti, hogy a https://www.novakhunor.hu webportál Tartalomszolgáltatójával kötött szerződése alapján, mint a https://www.novakhunor.hu üzemeltetője, jogosult a jelen ÁSZF szerinti hirdetési felületek értékesítésére. A Megrendelő adatait a jelen ÁSZF mellékleteként csatolt Hirdetési megrendelő tartalmazza.

A Szolgáltató a reklámot a közte és a Megrendelő között létrejött egyedi szerződések alapján jeleníti meg az általa értékesített médiafelületen. A Megrendelő az egyedi szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően az egyedi szerződésnek minden esetben elválaszthatatlan részét képezi a jelen ÁSZF.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését három nappal megelőzően értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelőket, valamint a módosítást közzéteszi a https://www.novakhunor.hu weboldalon. Nem minősül az ÁSZF Szolgáltató általi módosításának, ha eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul valami az ÁSZF-ben.

A Felek jogosultak az egyedi szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket megállapítani, ez esetben az egyedi szerződés az irányadó.

III. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Megrendelő a Hirdetési felületen Reklám közzétételére vonatkozó szándékát a Hirdetés megrendelő kitöltésével, cégszerű aláírásával Szolgáltatónak emailen, postai úton vagy személyesen történő eljuttatásával jelzi. Ezáltal Szolgáltatónak még nem keletkezik kötelezettsége, hiszen a szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató írásban visszaigazolja a megrendelést. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért Szolgáltató nem felel, azok nem kötelezik.

Megrendelő a szerződés létrejötte után a Hirdetés megrendelőn szereplő díjat köteles időben megfizetni Szolgáltató részére.

IV. HIRDETÉSI FELTÉTELEK

A Promocio Ltd. célja, hogy a https://www.novakhunor.hu weboldalon megjelenő információk mindenkor hiteles tájékoztatást nyújtsanak a weboldal felhasználói számára. Emiatt a Szolgáltatónak jogában áll felülbírálni és visszautasítani az olyan megrendeléseket, amelyek összeegyeztethetetlenek az oldal céljával. A Reklámok mindenkor a következő engedélyezési folyamaton mennek át:

A Reklám megküldésre kerül Szolgáltatónak, aki továbbítja azt Tartalomszolgáltató részére, akivel együttesen megvizsgálják, hogy a Reklám a weboldal céljaival, megjelenésével összeegyeztethető-e.

A Megrendelő kijelenti, hogy hirdetése minden tekintetben teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályoknak, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek, a reklámkódexnek. Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy az általa közölt adatok, információk és az átadott Reklám anyag tartalma a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak, szakhatósági előírásoknak megfelel, nem esik reklámtilalom vagy korlátozás alá, így különösen nem ütközik a Grtv. és az Fttv. általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, az Mttv., Smtv., rendelkezéseibe, valamint az NMHH rendeleteibe, iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba. A Megrendelő szavatol azért, hogy amennyiben azt jogszabály, szakhatósági rendelkezés előírja, úgy az általa megrendelt Reklám tartalmazza a szükséges figyelmeztetéseket, felhívásokat. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok és információk valódiságáért, tartalmáért, tényállításaiért, megjelenítéséért, a Reklámban közölt információk, vagy esetleges szükséges figyelmeztetések helyességéért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Reklám által történő megsértéséért kizárólag a Megrendelőt, illetve a Reklámozót terheli felelősség.

V. Megjelenés

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Reklámban nem használhatja fel a https://www.novakhunor.hu megkülönböztető megjelölését, emblémáját, betűtípusát, továbbá a Reklám nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott anyag a weboldal része lenne.

A Megrendelőnek a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv., az Fttv., az Mttv., az Smtv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeletei, állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie.

A Reklámok kizárólag új ablakban való megnyílással helyezhetők el a webportálon.

A Reklámok kihelyezése a megállapodott napon 0 óra 00 perckor kerülnek kihelyezésre és az időszak végén az utolsó napon éjfél előtt 15 perccel kerülnek le a hirdetési felületről.

VI. Technikai paraméterek

Az oldalra kikerülő Reklámoknak a következő technikai paramétereknek kell megfelelniük:
72 dpi minőség,
maximum 160 KB méret,
eljuttatási határidő: a kívánt megjelenési időpont előtt legalább 3 munkanappal.

VII. REKLÁM VISSZAUTASÍTÁSA

Megrendelő tudomásul veszi, hogy visszautasítható bármelyik Reklám, amely tartalma miatt törvénybe ütköző, vagy sérti a vonatkozó iparági kódexeket, vagy bármilyen okból összeegyeztethetetlen a https://www.novakhunor.hu weboldal megjelenésével, szellemiségével, céljaival.

Amennyiben Szolgáltató a Reklám közzétételét bármilyen okból visszautasítja, Megrendelő köteles ezt tudomásul venni és másik kreatívot átküldeni Szolgáltató számára. Ha ez már csak a közzététel várható időpontja után bonyolódik le, és ebből fakadóan késedelmes teljesítés vagy esetlegesen a teljesítés elmaradása következik be ez nem róható fel Szolgáltatónak. Megrendelő ebben az esetben is köteles a Reklám közzétételének díját megfizetni Szolgáltató részére.

VIII. MÓDOSÍTÁS, LEMONDÁS

A szerződés Megrendelő és Szolgáltató között akkor jön létre, amikor Szolgáltató írásban visszaigazolja a megrendelést.

Ha Megrendelő módosítást szeretne, azt írásban kell jeleznie, s módosítási igényét akkor tekintheti elfogadottnak, ha azt Szolgáltató szintén írásban visszaigazolta. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy felár kifizetésétől tegye függővé a módosítás elfogadását.

Lemondás, és egyben a szerződéstől való elállás csakis írásban lehetséges. Lemondás esetén a következő díjak érvényesek:

Megrendelő a Reklám várható megjelenése előtt 20 (vagy ennél több) munkanappal kötelezettségmentesen elállhat a szerződéstől, díj fizetésére nem kötelezett.

Amennyiben Megrendelő a Reklám várható megjelenése előtt 10-19 munkanappal mondja le a megrendelést, a net-net ár 10%-ának megfizetésére kötelezett.

Amennyiben Megrendelő a Reklám várható megjelenése előtt 9-3 munkanappal mondja le a megrendelést, a net-net ár 40%-ának megfizetésére kötelezett.

Amennyiben Megrendelő a Reklám várható megjelenése előtti 3. munkanapon vagy ezután mondja le a megrendelést, a net-net ár 100%-ának megfizetésére kötelezett.

IX. MEGJELENÉS

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Reklámban nem használhatja fel a https://www.novakhunor.hu megkülönböztető megjelölését, emblémáját, betűtípusát, továbbá a Reklám nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott anyag a weboldal része lenne.

A Megrendelőnek a Reklám szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv., az Fttv., az Mttv., az Smtv., a Tpvt., valamint az NMHH rendeletei, állásfoglalásai, irányelvei rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie.

A Reklámok kizárólag új ablakban való megnyílással helyezhetők el a webportálon.

A Reklámok kihelyezése a megállapodott napon 0 óra 00 perckor kerülnek kihelyezésre és az időszak végén az utolsó napon éjfél előtt 15 perccel kerülnek le a hirdetési felületről.

X. REKLÁM DÍJAK

A médiaajánlat és a tarifatáblázat elérhető a https://www.novakhunor.hu weboldalon.

A Szolgáltató a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabály árszabályozás rendelkezéseinek figyelembe vételével szabadon állapítja meg a szolgáltatások díját. Az egyedi szerződésben lehetséges eltérés a tarifatáblázatban meghatározott díjakhoz képest, ekkor az egyedi szerződésben foglaltak az irányadók.

Szolgáltató jogosult az árak év közbeni módosítására, melyről a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal értesíti szerződéses partnereit. A változások közlése előtt kötött egyedi szerződések esetén – függetlenül a megjelenés időpontjától – az egyedi szerződésben megállapított árak az irányadók.

XI. FELELŐSSÉG

A Megrendelő szavatolja, hogy a Reklám tartalma a valóságnak megfelel, a Reklám harmadik fél jogát nem sérti, a Reklám a jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak megfelel, a Reklámban szereplő termék külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá tartozó, s a vizsgálat el lett végezve és ez alapján a termék forgalomba hozható, vagy a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá.

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben harmadik személy mégis bármilyen igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, beleértve azt az esetet is, ha valamely hatóság vagy szervezet bírságot vagy egyéb pénzbeli hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz a Szolgáltatóval szemben a Reklámmal összefüggésben, a Megrendelő köteles teljes körűen helytállni, valamint a Szolgáltató helyett a bírságot megfizetni, illetve a Szolgáltatónak az egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kárát teljes körűen megtéríteni. Ennek megfelelően a Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja a Szolgáltatótól mindazoknak a bírságoknak és egyéb pénzbeli hátrányos jogkövetkezményeknek, valamint kártérítési vagy más polgári jogi igényeknek a teljesítését, amelyeket a Szolgáltatóval szemben akarnak érvényesíteni hatóságok/szervezetek vagy más harmadik személyek.

Szolgáltató nem felelős a Reklámok tartalmáért, azonban jogosult bármelyik Reklám közzétételét megtagadni, amelyik megítélése szerint nem felel meg a Megrendelő által szavatolt kritériumoknak.

Szolgáltató nem felelős a Reklámok minőségi problémáiból fakadó károkért.

Ha a Szolgáltató valamely vis maior esemény miatt nem tudja a megrendelést szerződésszerűen teljesíteni, azért nem tartozik kártérítési felelősséggel. Vis maiornak minősül különösen a Szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar vagy az internet szolgáltatás hibája.

A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató szerződésszegése esetén vele szemben kártérítési igény kizárólag az érintett Reklám net-net árának összegéig érvényesíthető, valamint azt, hogy Szolgáltató ezen összeg erejéig csak és kizárólag a tényleges közvetlen károk megtérítésére köteles és nem felelősségre vonható elmaradt haszon vagy sérelemdíj címén, vagy egyéb közvetett károkért.

XII. TITOKTARTÁS

A Felek kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy minden információt, üzleti titok körébe tartozó adatot bizalmasan kezelnek. Üzleti titoknak minősül minden, a Felek gazdasági tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatos adat és információ, valamint a Felek között létrejövő egyedi szerződés tartalma is.

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF rendelkezései 2017. április 8. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

A Felek jogvitáikat elsődlegesen békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére a jogvitáikra kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.

Hirdetési megrendelő minta

Megrendelő cég

Neve:

Címe:

Adószáma:

Cégjegyzékszáma:

Megrendelésre jogosult személy

Neve:

Mobilszáma:

E-mail címe:

Reklámozó cég, akinek nevében a Megrendelő eljár:

Neve:

Címe:

Adószáma:

Cégjegyzékszáma:

Jelen megrendelőlap cégszerű aláírásával Megrendelő megbízást ad

Promocio (UK) Ltd. Magyarországi Fióktelep

1141 Budapest, Mogyoródi út 111. I. em. 4.

Adószáma: 25745272-2-42

Cégjegyzékszáma: 01-17-001025

Szolgáltató részére az alábbi reklámcélú bannerek megjelenítésére a https://www.novakhunor.hu weboldalon.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató általános szerződési feltételeit ismeri és azt magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Kérjük a 2008. évi XLVIII. törvény 5. § alapján a megfelelőt bejelölni:

Megrendelő aláírásával nyilatkozik, hogy a reklámon szereplő termék külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá tartozó, a vizsgálat el lett végezve és ez alapján a termék forgalomba hozható.

Megrendelő aláírásával nyilatkozik, hogy a reklámon termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá.

A megrendelés a Szolgáltató visszaigazolásával válik elfogadottá.

A kreatívo(ka)t legkésőbb a megjelenés előtt 3 nappal el kell küldeni Szolgáltatónak!